عشق2

                                               عینکعینکعینکعینکعینک

                        قلب  به خاطر بسپار : با چنان عشقی زندگی قلب

                               قلب    کن که حتی اگر بنا به تصادف   قلب

                                    قلب      در دوزخ افتادی خود     قلب

                                            قلب  شیطان تو را به قلب

                                                 قلب  بهشت  قلب

                                                قلب  بازگرداند قلب

/ 0 نظر / 27 بازدید