حاصل عمر انسان

اگر شما60 سال عمر کنید:

25 سال بطور شبانه روزی کار کرده اید.

20 سال بطور شبانه روزی خوابیده اید.

2.5 سال به طور شبانه روزی مشغول خوردن بوده اید.

1.5 سال بطور شبانه روزی در حال اردار و مدفوع بوده اید.

اکنون از خود سوال کنید:

در طول عمر خود چند ساعت به مطالعه و تفکر پرداخته اید؟

آیا عمر شما حاصل دیگری جر تولیدات فوق داشته است؟

یک بار دیگر این ارقام را بخوانید!

اگر از ته دل خندیدید یا گریه کردید به خود امیدوار باشید!

ولی اگر....؟!

/ 1 نظر / 23 بازدید
tarannom68

salam chetor link beshem veblaget alie