اما براستی انسان چیست؟

به دنیا پا نهاده ای
درست مانند:
          کتابی باز ساده و نانوشته
باید سرنوشت خود را رقم بزنی
خود و نه کس دیگر
چه کسی می تواند چنین کند؟
چگونه؟
چرا؟
به دنیا آمده ای!
هم چون یک بذر زاده شده ای
می توانی همان بذر بمانی و بمیری
اما می توانی گل باشی و بشکفی
می توانی
درخت باشی و ببالی

جملاتی از کتاب : لطفا گوسفند نباشید

/ 0 نظر / 20 بازدید